BATSCHKA COORDINATOR
Dennis Bauer


Home of the Danube Swabian for over 200 years.

HOME  ABOUT VILLAGES UPDATES RESOURCES BIOS


 
   

Batschsentiwan Settlers List 1770
By year, name and house number listed by street name.
By Dr. Anton Tafferner “Heimatbuch Batschsentiwan”
Transcribed & contributed by
Hans Kopp, published at DVHH.org by Jody McKim Pharr.

The Outer Row
(Ausserste Reihe)
The Kreuzgasse
(Kreuzgasse)
The Center Street
(Mittelgasse)
Pastors Street
(Pfarrgasse)
Serbien Street
(Serbengasse)
1 Philipp Burghardt 69 Johann Zink  134 Ludwig Krem  208 Karl Michels 270 Heinrich Schnur
2 Nikolaus Ehmann 70 Andreas Gurka 136 Hans Michl Mak 209 Christian Weißgerber   271a Anton Staub
3 Lorenz Rusti 71 Johann Bittermann 137 Pfandstall  211 Nikolaus Michels 272 Michael Huber
4 Johann Reitmayer 72 Michael Jung 138 Jakob Burghardt  212 Jakob Metz   274 Johann Krismann
5 Johann Neumann 73 Pfandstall 139 Karl Fei  213 Thomas Weinreich  275 Franz Malchemes
6 Johann Tibold Ehrhard 74 Philipp Puk 140 Johann Schier 214 Christian Weißgärber  277 Georg Kolb
7 Jakob Stefan 75  Ruppert Zias  142  Kaspar Kühn  216 Kasper Hermann  278 Josef Kaser    
8 Heinrich Piegl 76 Gabriel Müller 143 Josef Älias 217 Jakob Lörch 280 Michael Jung        
9 Nikolaus Kehr 77 Lorenz Hermann  145 Johann Heit  218 Jakob Huter 281 Anton Mak     
10 Venzl Valenta 78 Josef Kirchmayer  146 Franz Borszky  219 Heinrich Schmietker 283 Georg Dosinger
11 Andreas Schäfer 79 Johann Popp 148 Johann Schmidt  220 Christian Klein 284 Nikolaus Pastor
12 Mathias Kerschner 80 Michael Bruch  149 Anton Weißgarber 221 Peter Rottinger 287 Johann Mich
13 Franz König 81 Bastl Sack  150 Josef Mangold 222 Pfarrhaus 289 Nikolaus Blum
14 Johann Mörchler 82 Johann Otnad 151 Georg Valber 223 Markus Heimburger 290 Jakob Sewald
15 Ludwig Kleer 83 Notarwohnung  152 Hans Adam Michls 225 Mathias Kleiber 292 Johann Harti
16 Mathias Zeiler 84 Schulhaus 153 Mathias Ermann 226 Peter Schmidt 293 Nikolaus Schönberger
17 Philipp Harion 85 Kirchhof 154 Mathias Krall 228 Friedrich Adam  294 Nikolaus Grund   
18 Paul Oswald 86 Christian Petz 155 Andreas Pfeiffer 228 Johann Müller       295a Tretplatz
19 Jakob Pikard 87 Jakob Sartor 157 Friedrich Horner 229 KarlSchnup  297 Andreas Stefan    
20 Anton Eble 88 Michael Kunst 158 Anton Prokopp 231 Johann Schnürzler 298 Jakob Sewald       
21 Peter Zuhn 89 Peter Puk 160 Josef Amann 232 Jakob Matthias  301 Sebastian Mank       
22 Philipp Höm d. A. 90 Konrad Merchler 161 Jakob Kolb 234 Heinrich Braun       304 Peter Gallo
23 Christian Krämer 91 Georg Hill  163 Georg Gleich 235 Karl Braun  306 Nikolaus Schier
24 Philipp Kachler 92 Christoph Hill  164 Zacharias Kepert 237 Reinhard Becker  307 Nikolaus Majus   
25 Johann Michls 93 Josef Mayer  166 Mathias Krätz 238a Nikolaus Baumgartner  309 Johann Bioth (Piot)
26 Peter Pfalz 94 Konrad Klein  167 Mathias Schlegl 240 Michael Lobern  310 Jakob Lenz
27 Johann Zettlmayer 95 Johann Zwirf  169 Peter Kramer 242 Johann Stäbl 313 Johann Wolfling
28 Johann Hoffmann 96 Josef Horner 170 Heinrich Weinreich 243 Johann Drechsler  316 Johann Mayer
29 Karl Plechl 97 Andreas Klemenz 173 Anton Kleiber 245  Matthias Laubrich 318 Andreas Saner
30 Melchior Graber 98 Johann Lerchler  175 Hans Georg Vierer 246 Jakob Mathias d. A.  319 Johann Weinland
31 Christoph Hauber 99 Johann Harion 176 Michael Roter 248 Dietrich Seither       320 Jakob Hofmann  
32 Peter Förder 126a Adam Hermann 179 Michael Gerber 249 Kaspar Kühn          321 Franz Pak               
33 Kasper Fischer d. A. 127 Christoph Schulz  181 Michael Hochmut 252 Johann Hem               322 David Boneker   
34 Johann Kastner 128 Simon Tikas 182 Bartl Schönberger 255 Georg Stolzer 323 Georg Föger       
35 Johann Toth 129 Nikolaus Kösler 185 Josef Knesity 257 Anton Bernhardt 324 Jakob Adam                 
36 Jakob Viola 130  Peter Braun  187 Anton Kollo 258 Christoph Regensburger 325 Konrad Schmug
37 Muhle Kaspar Fischer 131  Wenzl Gurka  188 Andreas Tibold  260 Stephan Fischer 326 Georg Seidl                   
38 Christian Burger 132 Andreas Gansmann  190 Philipp Hauser 261 Peter Niederlander 327 Nikolaus Stöckl
39 Sebastian Manderi 133  Nikolaus Martin 191 Jakob Schweigert 263 Valentin Schwager 328 Johann Thadeus          
40 Philipp Storch   194 Kasper Muter 264 Georg Weber 330 Peter Kortovan      
41 Michael Edel   196 Jakob Janser  266 Christoph Zins  
42 Johann Jakob   197 Johann Schnur 267 Johann Schmirzer  
43 Andreas Becker   199 Johann Graf 269 Johann Müller   
44 Christoph Braun   200 Urban Masthof 269a Tretplatz   
45 Georg Popp   201 Balthasar Urslbacher      
46 Georg Jäger   203 Johann Schröter    
47 Johann Martin   204 Jakob Stöckl     
48 Nikolaus Brauntaller   205 Anton Sartor    
49 Johann Lenz   206 Roßmühle des Johann Sartor     
50 Martin Krätz   207 Jakob Lorenz    
51 Johann Pongerz        
52 Josef Rothan        
53 Christian Grünewald        
54 Sebastian Egerz        
55 Paul Herr        
56 Johann Pauscheg        
57 Leonhard Leitner        
58 Anna Traub        
59 Johann Krämer        
60 Johann Stephan        
61 Jakob Krätz        
62 Karl Pubi        
63 Martin Nol        
64 Nikolaus Pölzer (Peltzer)        
65 Marx Spad        
66 Jakob Graßl        
The Outer Row
(Ausserste Reihe)
The Kreuzgasse
(Kreuzgasse)
The Center Street
(Mittelgasse)
Pastors Street
(Pfarrgasse)
Serbien Street
(Serbengasse)

DVHH.org ©2003 Donauschwaben Villages Helping Hands, a Nonprofit Corporation.
Webmaster: Jody McKim Pharr
Keeping the Danube Swabian legacy alive!
Last Updated: 28 Feb 2019